• 16 Ingredients
 • 8 chicken wings
  -
  +
 • 2 tbsp. salt
  -
  +
 • 2 tbsp. pepper
  -
  +
 • Canola oil
  -
  +
 • 2 tbsp. canola oil
  -
  +
 • Show all (16)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 2.0
 • Total fat: High
 • Show all
 • 26 Ingredients
 • 2/1 lb. trimmed pork loins
  -
  +
 • 1 tbsp. garlic salt (G. Garvin b...
  -
  +
 • 1 pinch black pepper
  -
  +
 • 1 tbsp. Cajun spice
  -
  +
 • Olive oil
  -
  +
 • Show all (26)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 1.9
 • Total fat: Med
 • Show all
 • 17 Ingredients
 • 2 1-lb trimmed pork loins
  -
  +
 • 1 tbsp garlic salt
  -
  +
 • 1 pinch black pepper
  -
  +
 • 1 tbsp Cajun Spice
  -
  +
 • 3 tbsps Olive oil
  -
  +
 • Show all (17)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 2.1
 • Total fat: Med
 • Show all
 • 11 Ingredients
 • 2 tbsp. sherry wine vinegar
  -
  +
 • 2 tsp. olive oil
  -
  +
 • 1/2 tsp. salt
  -
  +
 • 1 small eggplant, cut into 8 (1/...
  -
  +
 • 1 6oz. package sliced Portobello...
  -
  +
 • Show all (11)
 • Nutrition 100% match
 • Calories per gram: 1.7
 • Total fat: Med
 • Show all